BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKATINIMO NUOSTATAI

1.      Bendrovės įkūrimo diena - rugpjūčio  1-oji. Šia proga darbuotojams reiškiamos padėkos ir įteikiamos daiktinės dovanos pagal darbuotojų išreikštus pageidavimus, kurie atitinka surinktą balų sumą.

1.1  Kasmet vienas bendrovės darbuotojas apdovanojamas vardiniu šveicarišku laikrodžiu.

1.2   Kas dveji metai (iš apdovanotųjų vardiniais laikrodžiais) vienas darbuotojas    apdovanojamas sidabriniu bendrovės ženkleliu ir 434 Eur.T premija.

1.3. Sprendimus dėl apdovanojimo (pagal 1.2, 1.3 punktus)  priima Gen. direktorius ir Darbo  taryba.

2.   Metų   eigoje   -   geriausių   padalinių darbuotojų   ir geriausių darbuotojų naujovių-pažangos   srityse   išaiškinamas organizuojamas penkiuose padaliniuose. Tai ceche Nr.1, ceche Nr.2, ceche Nr.3, ceche Nr.4 -mechaniniame - spec. bare ir administracijoje.

2.1. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, kiekvienas brigadininkas pasiūlo po vieną darbščiausią brigados narį, (trumpai motyvuoja už ką ) mėnesio geriausio darbuotojo išrinkimui visi administracijos darbuotojai skaitomi kaip vienas padalinys.

2.2. Brigadininkų pasiūlyti žmonės abėcėlės tvarka įtraukiami į slapto balsavimo biuletenį. Nugalėtoju pripažįstamas darbuotojas, kuris gavo daugiausia balsų Jei keli pretendentai surinko vienodą balsų skaičių, tai nugalėtoju pripažįstamas didesnį darbo stažą įmonėje turintis darbuotojas. Cecho viršininko pasiūlymu į slapto balsavimo biuletenį įtraukti vieną geriausią mėnesio brigadininką.

2.3.Pasibaigus kalendoriniams metams, renkamas padalinio „Metų žmogus". Į slapto  balsavimo biuletenį įtraukiami darbuotojai, kurie per kalendorinius metus pelnė mėnesio nugalėtojo titulą.

2.4. Iš padaliniuose išrinktųjų „Metų žmogaus" tarpo slaptu balsavimu renkamas „Bendrovės Metų Žmogus". Prieš balsavimą pretendentai gali atvykti į kitus padalinius ir save pristatyti dirbantiesiems.

2.5.    Rinkimų komisijų sudėtis. Padaliniuose - Pirmininkas - padalinio vadovas, nariai –visi brigadininkai ir padalinio administracijos darbuotojai. Tačiau brigadininkų skaičius turi būti didesnis už administracijos darbuotojų skaičių. Centrinės komisijos pirmininkas -  Generalinis direktorius, nariai - padalinių vadovai ir darbo tarybos nariai.

2.6.         Nugalėtojų apdovanojimas:

-    Nugalėtojo nuotrauka metams laiko talpinama stende „Nugalėtojai".

-  Mėnesio nugalėtojas gauna 100 balų ( 1 balo vertė=1 Lt (0,29 eur.)), kuriuos gali kaupti keletą metų (mėnesių) ir iškeisti gautus balus į daiktinį prizą , kurio vertė atitinka surinktų balų vertei. Nugalėtojas savo norą raštiškai pateikia  Centrinei rinkimų komisijai  iki liepos 15 d. arba  iki gruodžio 15 d.

- Darbuotojui išėjus iš darbo prašant pačiam ar atleistam, sukaupti balai susumuojami ir darbuotojo pageidavimu nuperkamas daiktinis prizas, kurio vertė atitinka surinktų balų vertę.

- „ Bendrovės Metų žmogus“ apdovanojamas dviejų savaičių  kelialapiu į sanatoriją.

3. Kas mėnesį išaiškinami nugalėtojai naujovių ir pažangos srityje. Pasiūlymai teikiami medžiagų ir energijos taupymo, technologijos tobulinimo, darbo našumo didinimo, darbo ir priešgaisrinės apsaugos bei kitose srityse. Darbuotojai raštiškus pasiūlymus įteikia padalinio vadovui.

3.1.    Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, padalinio vadovas, darbo tarybos narys ir pasiūlymų autoriai įvertina pasiūlymų naudingumą. Geriausiu, pripažįstamas tas, kuris duoda didžiausią naudą.  Likę pasiūlymai svarstomi kitą mėnesį kartu su naujai gautais pasiūlymais. Visi pateikti pasiūlymai ir jų autorių pavardės skelbiami padalinių skelbimų lentose.

3.2  Nugalėtojo nuotrauka metams laiko talpinama stende „Nugalėtojai naujovių ir pažangos srityje“.

Mėnesio nugalėtojas gauna 100 balų ( 1 balo vertė =1 Lt (0,29 eur.) ), kurios gali kaupti keletą metų (mėnesių) ir iškeisti gautus balus į daiktinį prizą , kurio vertę atitinka surinktų balų vertei. Nugalėtojas savo norą raštiškai pateikia  Centrinei rinkimų komisijai   iki liepos 15 d. arba iki gruodžio 15 d.

 3.3 Geriausių padalinių nugalėtojų ir nugalėtojų naujovių – pažangos srityje balai sumuojami.

4. Darbuotojų fotografavimą ir jų nuotraukų patalpinimą stenduose organizuoja padalinių vadovai, kontrolę vykdo administratorė.

 

Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .